చికెన్, మటన్ కి బదులుగా ఇవి తెచ్చుకోండి. - entertainment dessert