మజ్జిగ లో ఇది కలిపి తాగితే చాలు B12 పుష్కలంగా లభిస్తుంది. - entertainment dessert