జుట్టు వేగంగా పెరగలన్నా..ముఖం పై ముడతలు తగ్గాలన్నా వీటిని తినండి. - entertainment dessert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *