కర్ర సాము అదరగొట్టిన జ్యోతిక .. ఇద్దరు పిల్ల తల్లి అయినా సరే హీరోలకి ధీటుగా కర్ర విన్యాసం . - entertainment dessert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *