ఎప్పుడు ఐనా ఆలోచించారా? మరిన్ని విషయాలకోసం ఈ కింది వీడియో చూడండి.

ఎప్పుడు ఐనా ఆలోచించారా? మరిన్ని విషయాలకోసం ఈ కింది వీడియో చూడండి.

ప్రపంచంలోని కార్లు అన్ని ఈ నాలుగు రంగుల్లొనే ఉంటాయి తెలుసా? మనము చూసే కార్లు దాదాపు గా 39 శాతం కార్లు తెలుపు రంగులోనే ఉంటాయి. మిగతా రకాల కార్లు అన్ని 7, 8 శాతాల్లో ఉంటాయి.ఇంకో విషయం ఏమిటంటే కార్ల రంగుల్లో ఎక్కువ రకాలు ఉంటే, రీ సేల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటది. అని ప్రపంచం లోని మొత్తం కార్లు, ఈ నాలుగు రంగుల్లో తయారు చేస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.

Alsoread: ఓ నారీమణి ఈ వస్త్రములు తీసుకోనుము అనగానే ఎం జరిగిందో చూడండి|entertainment news

Alsoread:మీ దగ్గర పాత 10 రూపాయల నోట్లు ఉన్నయా ఐతే మీకు 25000 రూపాయలు వచ్చినట్లె.

Share
%d bloggers like this: