ఈ వేరు మీ దగ్గర ఉంటే మీ శత్రువులకు దడ.

ఈ వేరు మీ దగ్గర ఉంటే మీ శత్రువులకు దడ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: