మిరియాలతో ఇలా చేస్తే 2 రోజుల్లో చర్మ వ్యాధులు, దగ్గు, జలుబు మటు మాయం.

మిరియాలతో ఇలా చేస్తే 2 రోజుల్లో చర్మ వ్యాధులు, దగ్గు, జలుబు మటు మాయం.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: