ఈ పది సంకేతాలు వస్తే అమ్మాయి మిమ్మల్ని  ఇష్టపడుతున్నట్టే.

ఈ పది సంకేతాలు వస్తే అమ్మాయి మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నట్టే.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: