రాత్రి పూట అన్నం తిన్న తరువాత ప్లేట్ లో ఇది పెట్టి వదిలేస్తే లక్ష్మిదేవి కటాక్షం మీకు కచ్చితంగా కలుగుతుంది.

June 13, 2020 0 By admin