ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా మీ బావకీ అన్నం వడ్డిస్తే మీ బావతోనే నీ పెళ్లి అని పందెం వేసుకున్నారు.

June 5, 2020 0 By admin
Please follow and like us: