ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ మంచి కంటే ఎదుటివాని చెడు కోరుకొనే ఎధవలే 🥵 ఎక్కున వుంటారు🤪🤪 కాబట్టి… ఫెయిల్ ఐతే మనం పనికిరాము 🤨అని కాదు మరోసారి ట్రై చేయాలి🤗 అని అర్దం కానీ అది సూసైడ్ కాకుడదు🚫🚫🚫 So please don’t do🙅 that😔😔😔.

May 15, 2019 0 By admin
https://youtu.be/l982P9uhM0k
Please follow and like us:
error