కాళ్లు,చేతులు,మొఖం ఎక్కడైన సరె ఇది రాస్తే చాలు నలుపు మొత్తం పోయి తెల్లగా కనిపిస్తారు.

November 2, 2019 0 By admin
Please follow and like us:
error