భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.

బంగారం అంటే ఇష్టపడని మహిళా ఉండదు. మీకోసమే ఈ న్యూస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ధర తగ్గుతుందా అని చూస్తూంటారు. అనుకోకుండా భారీగా తగ్గింది. కానీ వెండి ధర మాత్రం పై పైకి పోతుంది. ఈ టైమ్ చాలా మంచిది. బంగారం కొనాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు కొనుక్కోండి.

Share
%d bloggers like this: