బోర్డర్ లో దుమ్ము లేపుతున్న అపాచీ హెలికాప్టర్-మిగ్ 29, జై భారత్ జై భారత్.

బోర్డర్ లో దుమ్ము లేపుతున్న అపాచీ హెలికాప్టర్-మిగ్ 29, జై భారత్ జై భారత్.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: